Vedtægter

Vedtægter for Kolind og oplands Distriktsråd

 1. Navn og hjemsted: Kolind og oplands Distriktsråd dækker Kolind og opland. Distriktsrådet er hjemmehørende i Kolind.
 2. Formål: Kolind og oplands Distriktsråd har til formål at fremme udviklingen i lokalområdet. Dette sker gennem koordinering, iværksættelse af udviklende initiativer, konstruktiv kommunikation og synliggørelse. Distriktsrådet har endvidere til formål at være talerør og sikre størst mulig indflydelse for lokalområdet og fremme udviklingen i lokalområdet generelt. Hertil at bidrage til social integration og samspil mellem generationer, samt samarbejde med Distriktsråd i naboområder.
 3. Medlemskab: Foreninger, institutioner, virksomheder og enkeltpersoner i lokalområdet kan optages som medlemmer.
 4. Den årlige generalforsamling: Den årlige generalforsamling er Kolind og Oplands Distriktsråds øverste myndighed.

Den årlige generalforsamling afholdes i februar/marts måned.

Der indkaldes til den årlige generalforsamling ved flyers, på sociale medier og www.kolind-borger.dk, med mindst 14 dages varsel.  Forslag til beslutning på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde mindst 7 dage før generalforsamlingen.

Den årlige generalforsamling indeholder som minimum følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Formandens årsberetning. 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for Kolind og oplands Distriktsråd. 4. Fastsættelse af årligt kontingent for Kolind og oplands Distriktsråd.  5. Behandling af indkomne forslag.  6. Valg til bestyrelse for Kolind og oplands Distriktsråd, samt 1 supp.  7. Valg af revisor samt en suppleant.  8. Eventuelt.

Generalforsamlingen er åben for alle foreninger, institutioner, virksomheder og enkeltpersoner i lokalområdet.

Stemmeret har alene medlemmer over 18 år, bosiddende i Distriktsrådets lokalområde.

 1. Valg: Valg og afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflertal blandt de afgivne stemmer.
 2. Bestyrelsen: Bestyrelsen for Kolind Distriktsråd består af syv til ni personer, hvor af de tre til fem vælges direkte på generalforsamlingen. De øvrige fire medlemmer besættes af Kolind Borgerforening, Kolind Handelsstandsforening, Kolind Pensionistforening og KPI, som hver udpeger et bestyrelsesmedlem, valgt på deres generalforsamlinger. Foreningerne kan alternativt udpege en repræsentant for foreningen. De tre til fem bestyrelsesmedlemmer vælges for to år på generalforsamlingen, således at der i ulige år vælges mindst to personer og i lige år vælges mindst en person.

Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter den årlige generalforsamling med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen kan vælge at benytte sig af en ekstern kasserer.

Bestyrelsen forestår den daglige drift af Distriktsrådet, herunder mødeindkaldelser, videre formidling af inspiration og viden til gavn for lokalområdets udvikling, varetagelse af lokalområdets kommunikation, bl. a. via egen hjemmeside og kontakt til Syddjurs Kommunes administration, landsdistriktsråd og de øvrige Distriktsråd.

Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc arbejdsgrupper efter behov. Herudover kan der indkaldes til info- og arbejdsmøder efter behov med mindst 7 dages varsel i en lokal avis og med opslag på rådets hjemmeside.

 1. Økonomi: Kolind og oplands Distriktsråd fører regnskab. Regnskabsåret for Distriktsrådet følger kalenderåret.
 2. Ekstraordinær generalforsamling: Indkaldelse skal ske med 14 dages varsel, hvis et flertal i bestyrelsen, eller 10 medlemmer skriftligt ønsker dette med angivelse af dagsorden. Indkaldelse sker som ved ordinære generalforsamling.
 3. Ophør: Beslutning om ophør af Kolind og oplands Distriktsråd skal besluttes på to på hinanden følgende generalforsamlinger med 2/3 flertal blandt de afgivne stemmer.

I tilfælde af ophør skænkes eventuel formue til et almennyttigt formål i lokalområdet efter den opløsende generalforsamlings beslutning.

 1. Vedtægtsændringer: Beslutning om vedtægtsændringer træffes på en generalforsamling med 2/3 flertal blandt de afgivne stemmer.

Vedtaget enstemmigt på den stiftende generalforsamling den 4. maj 2010 og ændret på generalforsamling, den 4. april 2016.